top of page
กรองไฟ P Electronic
กรองไฟ P Electronic สาระที่คนรักรถต้องรู้
  • P Electronic

P ELECTRONIC OIL คืออะไร

P ELECTRONIC OIL คือ อุปกรณ์ที่มีการทำงานในลักษณะเหมือนอุปกรณ์ Filter กรองไฟจากแบตเตอรี่ก่อนเข้าสู่ระบบไฟของรถยนต์

คุณภาพของกำลังไฟฟ้า เป็นสิ่งสำคัญต่อระบบเสียงและภาพในรถยนต์เป็นอย่างมาก เนื่องจากปัจจุบันรถยนต์มีการใช้กระแสไฟเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์ เช่น ECU ที่มีความสามารถมากขึ้นและระบบอำนวยความสะดวกต่างๆล้วนแต่ต้องใช้ไฟมากขึ้นทั้งนั้น ยังไม่นับรวมไปถึงอุปกรณ์ระบบเสียงที่ปัจจุบันมีการใช้ไฟอย่างน้อยก็ประมาณไม่ต่ำกว่า 7-80A. แต่การจ่ายกระแสจากไดชาร์จก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการในการใช้ไฟผลร้ายที่ตามมาก็คือ แรงดันไฟตก (โวลต์) ทำให้อุปกรณ์ต่างๆทำงานผิดพลาดไปจากที่โรงงานกำหนด ไม่ว่าจะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์หรือระบบเสียงก็ตาม ทำให้ผลรวมของไฟฟ้าหรือที่เราเรียกว่า คุณภาพกำลังไฟฟ้า มีประสิทธิภาพลดลง

กรองไฟ P Electronic ตัวแทนจำหน่าย
โพสต์ล่าสุด
P1503F

P1503F

E1505F

E1505F

E1503F

E1503F

กรองไฟ P Electronic สมัครตัวแทนจำหน่าย
bottom of page